Workshop: (SASبا استفاده از نرم افزار) تجزیه آماری طرحهای پژوهشی
2017-07-03
Workshop:
(SASبا استفاده از نرم افزار)  تجزیه آماری طرحهای پژوهشی

عنوان کارگاه آموزشی : تجزیه آماری طرحهای پژوهشی  (با استفاده از نرم افزار SAS)

مدرس: دکتر مهدی مین باشی معینی (دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)

 

هزینه: 80 هزار تومان

 

علاقمندانی که در کنگره ثبت نام نکرده اند، نیز می‌توانند در این کارگاه شرکت نمایند.

هدف از کارگاه آموزشی

تجزیه آماری داده های به دست آمده از اجرای طرحهای پژوهشی با استفاده از نرم افزار SAS
(Statistical Analysis System) یکی از قویترین و معتبرترین نرم افزارهای آماری و تفسیر نتایج مربوط به آنها است.

نیازهای کارگاه آموزشی

-       به همرا اوردن لب تاپ و تسلط به آمار و طرحهای آزمایشی

سرفصلهای کارگاه آموزشی

-       آشنایی با نرم افزار SAS  و کار با آن

-       اصول تجزیه واریانس و اجرای آنها توسط نرم افزار SAS

-       اجرای آزمون t و حل تمرین توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       تجزیه آماری و مقایسه میانگین طرح آزمایشی کاملا تصادفی توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       انجام مقایسات ارتوگونال (مقایسات مستقل) توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       تجزیه آماری و مقایسه میانگین طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       تجزیه آماری آزمایش فاکتوریل و تعیین اثرات متقابل توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       تجزیه آماری آزمایش کرتهای خرد شده (اسپیلیت پلات ) و تعیین اثرات متقابل توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       تجزیه مرکب داده های آزمایشات (در زمان یا مکان ) توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       تعیین همبستگی (Correlation ) بین صفات مورد آزمایش توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       تجزیه کوواریانس ( Covariance Analysis) داده های آزمایشات توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

-       تجزیه کلاستر (Cluster Analysis)داده های آزمایشات توسط نرم افزار SAS و تفسیر نتایج

For registration: Registration>Workshops Registration